Tăng cường rà soát công vụ đột xuất

KTĐT – Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong năm 2015 sẽ tăng cường thanh tra, rà công vụ về thực hiện các quy chế làm việc, công tác quản lý biên chế, tiền lương, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, việc kết nạp, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề sau rà soát.